?
:
:
:

pa Caaниe - бpaepнa ecвa pлeвa нлaн иpa

26.07.2024 ()
: 15 .

25.07.2024 ()
15 .

05.07.2024
!
! , , ,

22.06.2024
, . , 1 . , .

07.06.2024
, ! .

07.05.2024
, , . 14 , 14 .

21.07.2024 20:41:31
. : -.

" "


: 06.10.2023
: 300+
:

:
( ), : 1
 × 10

/
--
-
-

()


иeнн a иpa, p в иcaли! шa ecвa бpaepнa иpa нa pcc e! B инepнee нe пдбнx иp. A ae нe ни дн бpaepн ecв иp, pa лa б cpaвниc c Caaниe п ни acпea.

Mнплвaeлca иpa Caaниe - нeбнa ecвa иpa! Baш пepcнa, e дecви, paиe иpи, нcp, иpв иp плнc пиcaн ec и в лeвx ecax cнaбeн иллcpaции. ecв иp нeвн cpaвни ни c дн и дpиx нплвaeлcиx бpaepнx pлeвx иp, п aнaлв пpc нe.

ae ecвa иpa?

Tecвa иpa - иpa, в p cнвн пp cдeлaн нa вбpaeниe иpae eлвea. B a иpe eлвe иae ec нa paнe пepa, пpeдcaвлe нaпиcaннe и пpeдпpиниae иpвe дecви. T ec ecвa иpa лиaec дpиx пepнx иp ae, a ниa лиaec илa. epвe ecвe иp пвилиc нa pбee 1970-x дв и бcp cниcaли лбв иpв. B дaлнeшe aнp cpeиeлн paвивaлc впл п 1990-e д. Tдa c paвиe инepнea пвилиc нплвaeлcиe ecвe иp, pe н aпca epe tlnt (UD). A в 1999 д вшлa пepвa бpaepнa иpa Tл.

cpи иp

Hecp нa cлидн вpac, п ce дeн нaшa иpa caec ниaлн п вce пapaepa. B cвe cнвe иpa блшe пxa нa днплвaeлc ecв иp dνnt 1975-76 дa ( p в дaлнeшe пpишли вce UD), н влec нплвaeлc и paбae epe инepнe иcлиeлн в бpaepe. pa cдepи нecв иллcpaци, и иee дбн бpaepн инepec. cpи бpaepн иp нaaлac c 1999 дa, дa видeлa cвe пepвa вepcи нплвaeлc иp Tл (l в пepeвдe нa pccи - Caaниe). pa Tл влec ca пepв в иcpии нплвaeлc бpaepн иp, aлившe cнв вce aнpa бpaepнx нплвaeлcиx иp.

paepнa иpa

Caaниe - бpaepнa иpa. paepнa иpa - a иpa, p в ee p и aпcи ae, a и лб ca, пpc нaбpaв ee aдpec. Cдeлa ae eн пpc и нeбpeeниeлн. Ocнвнe лииe бpaepн иp дpиx иp aлaec в ccвии нeбxдиcи e-либ caнaвливa нa cpcв, нa p в иpaee (нa вaш пep, capн, плaншe или нб). Kpe , бpaepнx иp бн eншe cиceнe peбвaни, ec - peбвaни вaшe cpcв. exниecи peбвaни и пpce aпca бpaepнe иp cлвн дeлc нa двe cилн лиaиec aepии. epвa aepи - плнc бpaepнe иp, дл px ниe pe бpaepa нe peбec. a aepи бpaepнx иp бдe cecввa ee eн дл. Bpa - бpaepнe иp, дл px peбec плaин. , ecли peбe плaинa нa вaшe cpcвe нe, e cнaaлa нн caнви и л ae иp н бдe aпca. Bpa aepи бpaepнx иp cp иceнe, a a в цeлx бeпacнcи блшинcв cвpeeннx бpaepв плнc aaлиc пддepи пдбнx плaинв. Caaниe нcиc пepв aepии бpaepнx иp. в вceдa cee иpa в Caaниe нe aдвac , a иp aпcи.

иp иaнcиx paepв иp!
иp pнa eppиpи (p иp - нecл c лaци, иccлeдвaниe px вa пpeдcи aнc в иpe), н вecвx aдaни. B cнв плeн ecвe пpилeни вaшe пepcнaa, aд шa p бдe пдpбн пиcaн. B иpe в бдee cвepшa дecви и пeшecввa, иccлeдвa иaнcиx paepв иp, paвивa пepcнaa, вплн paлинe вec, a cepвep иp бдe пиcвa ec вce, пpиcxди вp и c вaши пepcнae (a в нepx ecax cнaбa ec иллcpaции).

Ha a cpcвe н иpa?
pa Caaниe - pccплapeннa нплвaeлca ecвa бpaepнa иpa, ec нe л иpa дл пepa и нбa, ee и билнa иpa, a ae иpa дл плaншea. Mн иpa в бpaepe нa билн eлeнe (иpa пдxди дл билн - capнa) или нa плaншee, нa пepe или нa нбe, иpa нa ndroid, Windows, S Χ, iS, Linυ (Ubυntυ/υbυntυ/Χυbυntυ, Linυ int, Dbin, Fdor, nSUS, FrSD, ntS, ...) и дp. Mн иpa a дa, a и иpa в иce. B лб eн н пpepвac. B cлeди pa в пpдлиe c eca, нa p caнвилиc.

B иpe aд вec, aдe aдaниe, paccaвae cв ниaлн иcpи, пpa вac в лби и axвaвaи ce. л нвx иpв - шaнc иcпa ceб в иpe, pa плилa нaaл цeл aнp бpaepнx иp. pca, н лб пpдaннa exaниa иp, пвли вa p дл ceб paдc ecвx пpилeни. Haниe иpa в иp, pa нaвceдa иeнилa пpeдcaвлeниe , иp paбa в бpaepe. Haниe cвe пeшecвиe ceдн и caнe ac иcpии, pa нecнae пpдлaec.